Rekrutacja

Rekrutacja Uczestniczek do Projektu Własna droga kariery zawodowej  będzie przeprowadzana   w kilku turach.

Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30 urodzin)  zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które spełniają  obligatoryjnie przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • są bezrobotne (zarejestrowane lub nie w PUP),
  • są bierne zawodowo,
  • są osobami poszukującymi pracy,

Kandydatki spełniające w/w kryteria obligatoryjne mogą uzyskać w procesie rekrutacji dodatkowe punkty jeżeli są osobami:

  • z niepełnosprawnościami,
  • w wieku powyżej 50 roku życia,
  • z wykształceniem maksymalnie średnim
  • długotrwale bezrobotne (tzn. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy).

Warunkiem udziału kandydatki w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych  i podpisanych dokumentów  rekrutacyjnych, których wzory można  otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze  strony internetowej projektu www.kariera.ida-system,pl w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub  składać osobiście w biurze projektu: Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji ul. Partyzantów 1a, pok. 10, 35 – 242 Rzeszów.

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku  niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestniczek  w planowanych terminach rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.