Formy wsparcia

Poradnictwo zawodowe

Udzielenie UP pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:

 • badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych Uczestniczki
 • identyfikację potrzeb Uczestniczki projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego). Efektem pracy doradcy/ psychologa z UP będzie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD ) zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji , tj. inaczej: plan aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.
 • udzielanie informacji indywidualnej o zawodach, rynku pracy,  sposobach aktywnego poszukiwania pracy (w tym przygotowanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.) oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, w tym na podstawie opracowanego dla każdej Uczestniczki IPD.

Pośrednictwa pracy

Polega na udzielaniu pomocy Uczestniczkom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.:

 • analizę lokalnego rynku pracy pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy, identyfikacji wolnych miejsc pracy i pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich Uczestniczkom projektu,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestniczek projektu z pracodawcami,
 • udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o Uczestniczkach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia
 • monitoring efektów przeprowadzonych rozmów

Szkolenia zawodowe

Przeprowadzenie szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych:

Realizowane będą wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD  t.j. dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową Uczestniczki na rynku pracy.

Celem udziału Uczestniczki w szkoleniach lub kursach  zawodowych  będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji  potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

Każda Uczestniczka biorąca udział w szkoleniach będzie miała zapewnione:badania lekarskie (jeżeli są wymagane), ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, catering w czasie trwania szkolenia i stypendium szkoleniowe.

Staże zawodowe

Każda z 80 Uczestniczek projektu zostanie skierowana na 6 miesięczny staży zawodowych.

Staże zawodowe  mają na celu umożliwienie każdej UP nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jej szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Program stażu jest opracowywany indywidualnie dla UP, z uwzględnieniem jej potrzeb i potencjału. Przy ustalaniu programu uwzględnione będą m.in. jej predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych  itp. Program i miejsca staży uwzględniać będą:

 • godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych,
 • stanowisko wg kompetencji i kwalifikacji.

Podczas stażu Uczestniczka projektu wykonuje zadania w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

W czasie trwania stażu UP otrzymają:

 • stypendium stażowe.
 • zwrot kosztów dojazdu dla UP oraz kosztów badań lekarskich i kosztów opieki nad dziećmi za czas odbywania stażu.