O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji wraz z Partnerem TB System Tadeusz Bubeła zaprasza do udziału w projekcie pn. „Własna droga kariery zawodowej”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród min. 44 kobiet (spośród 80 objętych projektem) bezrobotnych i/lub biernych zawodowo i/lub poszukujących pracy w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego poprzez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb Uczestniczki programu aktywizacji zawodowej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 do: 31.03.2020r.

Wartość projektu: 1 968 295,68

Dofinansowanie: 1 640 246,40

Grupa docelowa to 80 osób bezrobotnych, poszukujących pracy w tym osoby o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących ( w rozumieniu KC ) na terenie województwa podkarpackiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału kandydatki w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych  i podpisanych dokumentów  rekrutacyjnych, których wzory można  otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze  strony internetowej projektu www.kariera.ida-system.pl  w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub  składać osobiście w biurze projektu: Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35 – 242 Rzeszów.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja Potrzeb Uczestniczek
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe, stypendium za czas trwania szkolenia
  • 6 miesięczne płatne staże zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla Uczestniczek zamieszkujących poza miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia
  • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Kontakt

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
Partyzantów 1a, pok. 310
35 – 242 Rzeszów
tel. 533 130 230; 17 861 22 44 wew. 43
e-mail: kariera@ida-system.pl