Własna droga kariery zawodowej

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

Formy wsparcia

Pośrednictwo

Udzielenie UP pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia

Szkolenia

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem

Staże

Każda z 80 Uczestniczek projektu zostanie skierowana na 6 miesięczny płatny staż zawodowy

Dla kogo?

Projekt przeznaczony jest dla kobiet w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

• Są bezrobotne (zarejestrowane lub nie w PUP)
• Są bierne zawodowo
• Są osobami poszukującymi pracy

Warunki udziału

Warunkiem udziału kandydatki w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu www.karieria.ida-system w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35 – 242 Rzeszów.

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestniczek w planowanych terminach rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.

Nie zwlekaj

Projekt przeznaczony jest dla kobiet w wieku powyżej 30 lat,  zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego

Nie zwlekaj